Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viapeper peper
parasite
1716 8ec8
Reposted fromfelicka felicka
parasite
parasite
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viaopuszek opuszek
parasite
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viajanealicejones janealicejones

June 29 2015

parasite
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
parasite
2013 b332 500

softdog9:

stepped outside and my cat was asleep in the flower pot…..look at this

parasite
6041 9b47 500
parasite
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viafelicka felicka
parasite
5537 994a
parasite
4262 32ea 500
Reposted fromjahmaican jahmaican viaopuszek opuszek
3077 0c57

fantasticruin:

Egon Schiele

Reposted fromink ink viajanealicejones janealicejones
parasite
8682 bc3d
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarmacoma karmacoma

June 14 2015

parasite
9668 d905
tuwim.
Reposted fromrol rol
3761 1a03
Reposted fromkniepuder kniepuder viajanealicejones janealicejones
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
parasite
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl