Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

parasite
0035 df94
Reposted fromkarmacoma karmacoma
parasite
0047 13a6
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Sponsored post
feedback2020-admin
parasite
0153 1dda 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma

April 06 2018

parasite
0340 6056
Reposted frommalaola malaola viakarmacoma karmacoma
parasite
1241 be93
Reposted fromenn0 enn0 viakarmacoma karmacoma
parasite
2019 290c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
parasite
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viakarmacoma karmacoma
parasite
parasite
Reposted fromu-dit u-dit viafelicka felicka
parasite
7405 0003 500
parasite
6789 3dea
Reposted fromkarmacoma karmacoma
parasite
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viakarmacoma karmacoma

June 30 2015

5444 6785 500
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viapeper peper
parasite
1716 8ec8
Reposted fromfelicka felicka
parasite
parasite
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viaopuszek opuszek

June 29 2015

parasite
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
parasite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...